نمای زنده روستای چاشم

چشم انداز چاشم از دریچه دوربین و به صورت زنده

قله قدمگاه در راست و دوردست و بخشی از قله اُرِم را در چپ تصویر به صورت زنده می بینید. در این چشم انداز اقامت کنید: اقامتگاه بومگردی روزیهدسته‌بندیجاذبه‌های طبیعیکلید‌واژهنمای زندهتصویر زندهروستای چاشمشهمیرزادمهدیشهرسنگسربوم کم9504 بازدید