روستای چاشم تحت پوشش شبکه نسل سوم همراه قرار گرفت

روستای چاشم تحت پوشش شبکه نسل سوم همراه قرار گرفت
چاشم دوشنبه 7 تير 1400 | 2 سال پیشبا کابلکشی فیبر نوری مسیر شهمیرزاد، چاشم و کمرود در سال قبل (۱۳۹۹)، روستای چاشم تحت پوشش اینترنت نسل سوم 3G قرار گرفت.دسته‌بندیسایرکلید‌واژهروستای چاشمفیبر نوریاینترنت پرسرعت203 بازدید